Vagtinstruks-1259

Funktionsbeskrivelse for 1259

LDV-vagten (1259) varetages af en speciallæge (Fra de øvrige sektioner end traumesektionen) fra kl. 15-18 på hverdage samt fra kl. 8-18 i weekenden.

I hverdage kl. 8-15 dækkes vagten af traumesektionens læger evt. kursister i traumesektionen.

Denne instruks beskriver vagtopgaver for LDV-funktionen i dag-tid og vagten samt hvilke opgaver der skal varetages i dag-tid af den enkelte sektion:

Vedhæftet: Skema for weekendstuegang

Opgaver for 1259:

 • 1259 har ansvaret for at aftenstuegang er færdig på 2161/2 og 3161/2 og alle akutte tilsyn er gået – samt der ikke er uløste opgaver på 3083 og ITA 4131 når vagten afsluttes kl. 18. Aftenstuegang på semi-afsnittet er 8001 ansvarlig for.

 • 1259 er ansvarlig for alle patienter på afdelingen i samarbejde med 8001 (inkl. 3083) og kan ikke lade akutte opgaver vente fordi de ikke tilhører ens sektion. Forvagten (1260) kan tilkaldes på afdelingen til indlæggelses journaler, stuelæge arbejde (fx PVK) eller i akutte situationer hvor både 8001 og 1259 står til operation/traume.

 • 1259 kan aflaste 8001 til traumekald i Traumecentret hvis 8001 står i operation og 1260 har behov for assistance.

 • 1259 kan assistere eller operere i vagten hvis det i samarbejde med 8001 skønnes at være den bedste fordeling af arbejdsopgaverne.

 • Dagfunktion for 1259 overdrages kl. 15.00. Her skal alle tilsyn på andre afdelinger være gået.

 • Inden hospitalet forlades kl. 18 kontaktes 8001 (ringer af). Hvis der er uløste opgaver overdrages de.

 • 1259 går stuegang i weekenden kl. 8.30 på afsnit 2161/2 og 3161/2.

Opgaver for den enkelte sektion:

 • De enkelte sektioner skal sikre at dagarbejdet, herunder stuegang og plan, FMK ordinationer -afstemning – dobbeltordinationer – korrekte smertepakker er foretaget inden dagarbejdet afsluttes.

 • Plejepersonale skal være opmærksom på at LDV går kl. 18, således alle relevante opgaver præsenteres ved aftenstuegang.

 • Operatøren skal have informeret patient eller pårørende (subsidiært sygeplejerske) om op-forløb inden de går hjem.

 • De enkelte sektioner skal inden kl. 15 sikre sig at de patienter der kan gå hjem eller skal over flyttes er udskrevet i SP inkl. plan efter udskrivelse for ambulant forløb, udskrivningsresume og medicin ved udskrivelse er afstemt inkl. recepter og FMK ordinationer.

 • Fredag skal alle patienter der skal ses til stuegang i weekenden fra de enkelte sektioner skrives på weekend stuegangs-listen.

 • Weekend stuegang starter kl. 8.30 lørdag og søndag. Her skal ansvarshavende sygeplejerske have overblik over hvilke patienter der skal have stuegang og weekend stuegangs-listen skal være opdateret.

 • Hver sektion har ansvaret for at kontakte den koordinerede sygeplejerske (5-8796) ved alle overflytninger ind/ud af huset og akutte indlæggelser.

CMJ 26.09.18

/Rev MF 12.12.19

/ Godkendt i arbejdsgruppen vedr. stuegang af alle sektioner og plejepersonalet januar 2020.

/Præsenteret og revideret ved Lægernes morgen konf. 28.01.20

/Rev MF Godkendt feb 20